Порядок взаємодії

Адміністрація морських портів України зацікавлене в організації
співпраці з потенційними інвесторами для реалізації спільних/суміжних
інфраструктурних проектів для розвитку портової галузі, а також збільшенню
вантажопереробки в портах.

Співробітництво з Адміністрацією морських портів України
можливе в наступних сферах:

— будівництво або реконструкція та подальша експлуатація
гідротехнічних споруд (причалів, пірсів, молів, хвилеломів, а також інших
берегоукріплювальних споруд);

— будівництво або реконструкція та подальша експлуатація морських
портових терміналів або перевантажувальних комплексів;

— будівництво або реконструкція та подальша експлуатація підводних
гідротехнічних споруд (акваторій морських портів, рейдових стоянок,
операційних ділянок акваторій морських портів).

Основними формами взаємодії держави та бізнесу в сфері портової
діяльності є:

— Концесія
— Оренда
— Спільна діяльність
— Інвестиційний проект із залученням державної підтримки та без
залучення державної підтримки (приватне інвестування)

Концесія

Концесія — надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності
(концесіонером) на себе зобов’язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об’єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.

Основні нормативно-правові акти:

Оренда

Оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

З деталізованим алгоритмом оренди майна можна ознайомитись на сайті Міністерства інфраструктури України

https://mtu.gov.ua/content/orenda-mayna.html

Основні нормативно-правові акти:

Закон України № 2269-XII від 10.04.1992 «Про оренду державного і комунального майна»

Закон України № 185-V від 21.09.2006 «Про управління об’єктами державної власності»

Закон України № 2658-III від 12.07.2001 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

Наказ Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»

Наказ Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 «Про затвердження договорів оренди»

Наказ Фонду державного майна України від 03.10.2006 № 1523 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Спільна діяльність

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників.

Основні нормативно-правові акти:

Інвестиційний проект із залученням державної підтримки та без залучення державної підтримки (приватне інвестування)

Інвестиційний проект — це комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей відповідно до положень чинного законодавства.

Обов’язковій державній експертизі підлягають інвестиційні проекти, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії, інших форм державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів.

Основні нормативно-правові акти:

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Закон України «Про режим іноземного інвестування»

Закон України «Про захист іноземних інвестицій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 701 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.11.2012 № 1279 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 № 724 «Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»